Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" rīcības plāns 2011. gadam

(publicēts 03.02.2011.)

 

Nr.

Darbības virzieni

Termiņš

Atbildīgie

1.

Tikšanās ar LZA Terminoloģijas komisijas ekonomikas apakškomisijas priekšsēdētāju asoc. prof. Margaritu Dunsku

2011.g., februāris

P. Rivža
L. Bandeviča

2.

Informatīvā biļetena Nr. 1, 2010 satura
elektroniskās versijas sagatavošana un tās ievadīšana biedrības mājas lapā

2011.g., februāris

P. Rivža
L. Bandeviča
L. Neiders
E. Brēķis
M. Danusēvičs

3.

Informatīvā biļetena maketa pilnveidošana, tā Nr. 2, 2011 satura elektroniskās versijas sagatavošana un tās ievadīšana biedrības mājas lapā

2011.g., oktobris-decembris

4.

Biedrības mājas lapas regulāra pilnveidošana un tās uzturēšana

2011.g.

M. Danusēvičs

5.

Teorētisko semināru organizēšana

vismaz reizi ceturksnī

L. Bandeviča
S. Bāliņa
B. Sloka

6.

Izbraukuma teorētiskā semināra organizēšana (uz Šauļiem)

2011.g., 16.-17. jūlijs

B. Sloka
P. Rivža
M. Lindemane
A. Auziņa

7.

Zinātnisko darbu (maģistra darbi, promocijas darbi) konkursa rīkošanas nolikuma pilnveide, konkursa darbu vērtēšanas komisijas izveide, zinātnisko darbu konkursa izsludināšana un jauno sponsoru finansiālā atbalsta meklēšana

2011.g., marts-aprīlis

B. Sloka
I. Revina
R. Počs
E. Brēķis
M. Danusēvičs
L. Bandeviča

8.

Informācijas apmaiņa un sadarbības īstenošana ar Latvijas radniecīgām asociācijām

2011.g., februāris-jūnijs

S. Bāliņa
J. Krūmiņš
B. Sloka

9.

Informācijas ieguve par līdzīgām starptautiskajām asociācijām un sadarbības uzsākšana

2011.g., marts-decembris

S. Bāliņa
J. Krūmiņš
I. Arhipova
G. Salputra
Dž. Dimante
M. Kazāks

10.

Vārdnīcas Matemātiskās modelēšanas un kvantitatīvās analīzes terminu vārdnīca ekonomikā izstrādāšana atbilstoši tās sagatavošanas posmiem:

2011.g., janvāris-decembris

autoru kolektīvs

3.posms – Terminu saraksta projekta sagatavošana un tā apspriešana darba grupu ietvaros 2011.g., janvāris-februāris darba grupu vadītāji
4.posms – Sagatavotā terminu saraksta projekta apkopošana, tā sakārtošana, saskaņošana un apspriešana ar darba grupu vadītājiem 2011.g., marts-aprīlis galvenā redaktore
darba grupu vadītāji
5.posms - LEA  interneta vietnē diskusijas uzsākšana par aktuālāko ekonometrijas terminu sarakstu, kurus nepieciešams pilnveidot 2011.g., marts E. Brēķis
M. Danusēvičs
L. Bandeviča
6.posms – Pirmā darba semināra organizēšana sagatavotā terminu saraksta projekta apspriešanai un apstiprināšanai 2011.g., aprīlis autoru kolektīvs
7.posms – Terminu būtības aprakstīšana darba grupu ietvaros atbilstoši izstrādātājam paraugam 2011.g., maijs-septembris darba grupu vadītāji
8.posms – Sagatavotā terminu saraksta un to aprakstu apkopošana, saskaņošana un apspriešana ar darba grupu vadītājiem 2011.g., oktobris-novembris galvenā redaktore
darba grupu vadītāji
9.posms – Otrā darba semināra organizēšana sagatavotā terminu saraksta un to aprakstu apspriešanai 2011.g., novembris autoru kolektīvs

11.

Biedru pilnsapulces organizēšana

2011.g., decembris

L. Bandeviča