Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

2009. gada 2. novembra biedru pilnsapulce

2009. gada 2.novembrī plkst. 17:00-18:40 (Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas 5, 308.aud.) notika biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” biedru pilnsapulce, kurā piedalījās 24 dalībnieki, no tiem 19 biedrības biedri.   

Darba kārtībā bija izskatīti šādi jautājumi:

  1. Darba grupu izveide un to apstiprināšana.
  2. Biedru naudas lieluma apstiprināšana. Informācija par konta atvēršanu.
  3. Biedrības LEA rīcības plāna apspriešana un apstiprināšana.
  4. Dažādi

1. Darba grupu izveide un to apstiprināšana.
ZIŅO:
L. Bandeviča, iepazīstina sapulces dalībniekus ar 07.09.2009. valdes sēdē lemto par biedrības darba grupu izveidi, lai realizētu biedrības mērķus, un kāds ir projekts biedrības rīcības plānam 2009.-2010. gadam.
Valdes izvirzītie darba grupu vadītāji, prof. P. Rivža, prof. B. Sloka un I. Arhipova (S. Baliņas vietā), iepazīstina klātesošos ar darba grupu darbības mērķiem un darbības plānu 2009.-2010. gadam.

Atklāti balsojot par valdes piedāvāto darba grupu sarakstu (ar vadītājiem), sapulce NOLEMJ:

  1. APSTIPRINĀT
    trīs darba grupas – (1) Zinātniski pētnieciskā partnerība (vadītāja S. Bāliņa); (2) Redakcionālā darbība un terminoloģiju pilnveide (vadītājs P. Rivža); (3) Zinātnisko rezultātu popularizēšana (vadītāja B. Sloka).

            (balsošanas rezultāti: PAR-19, ATTURAS-0, PRET- 0)

2. Biedru naudas lieluma apstiprināšana. Informācija par konta atvēršanu.
ZIŅO:
E. Brēķis , iepazīstina ar valdes 07.09.2009. priekšlikumu, noteikt biedra naudas apmēru 2009. un 2010. gadam 5 (piecu) LVL apmērā, studējošiem 1 (viena ) LVL apmērā. Biedra naudas pārskaitāmas uz biedrības kontu.

Atklāti balsojot, sapulce NOLEMJ:

  1. APSTIPRINĀT

Biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” biedra naudas apmēru 2009. un 2010. gadam 5 (piecu) LVL apmērā, studējošiem 1 (viena ) LVL apmērā. (balsošanas rezultāti: PAR-19, ATTURAS-0, PRET- 0)

3. Biedrības LEA rīcības plāna apspriešana un apstiprināšana.
ZIŅO:
L. Bandeviča, aicina klātesošos atbalstīt biedrības rīcības plānu 2009.-2010.gadam.
Atklāti balsojot, sapulce NOLEMJ:

  1. APSTIPRINĀT

Biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” rīcības plānu 2009.-2010.gadam.
(balsošanas rezultāti: PAR-19, ATTURAS-0, PRET- 0)

4. Dažādi.
Debatēs piedalījās L. Bandeviča, E. Brēķis, I. Revina, P. Rivža, R. Počs.